vận tải hành khách trên tuyến cố định

17/10/2016

Hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cố định:

Kinh doanh vận tải Hành khách trên các tuyến cố định là một trong những thế mạnh của Công ty Hoàng Hà. Với đội ngũ phương tiện sang trọng, lịch sự, an toàn và hoạt động ổn định tạo thói quen cho hành khách lựa chọn và sử dụng phương tiện của Hoàng Hà mỗi khi đi từ Hà Nội, Quảng Ninh về Thái Bình hoặc ngược lại.

Các tuyến cố định:

- Thái Bình <-> Giáp Bát (Hà Nội).

Thời gian chạy liên tục từ 5 h <-> 17h hàng ngày; Số lượng: 22 lượt/ngày.

- Thái Bình <-> Gia Lâm (Hà Nội).

Thời gian chạy liên tục từ 5 h <-> 19h hàng ngày; Số lượng: 120 lượt/ngày.

- Thái Bình <-> Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Thời gian chạy liên tục từ 5 h <-> 17h hàng ngày; Số lượng: 100 lượt/ngày.

- Thái Bình <-> Yên Nghĩa Hà Đông (Hà Nội).

Thời gian chạy liên tục từ 5h40 <-> 15h30 hàng ngày; Số lượng: 30 lượt/ngày.

- Thái Bình <-> Vân Đồn (Quảng Ninh).

Thời gian chạy liên tục từ 5 h <-> 17h hàng ngày; Số lượng: 24 lượt/ngày.

- Thái Bình <-> Bến xe Miền Đông (Sài Gòn).

 Thời gian chạy 14h hàng ngày; Số lượng: 2 lượt/ngày.

BIỂU ĐỒ CHẠY XE

Tuyến Thái Bình - Giáp Bát, Hà Nội
Tuyến Thái Bình - Gia Lâm, Hà Nội
Tuyến Thái Bình - Yên Nghĩa Hà Đông
Thời gian xuất bến tại Thái Bình
Thời gian xuất bến tại Giáp Bát
Thời gian xuất bến tại Thái Bình
Thời gian xuất bến tại Gia Lâm
Thời gian xuất bến tại Thái Bình
Thời gian xuất bến tại Yên Nghĩa
5h00
5h00
5h00
5h00
5h00
5h00
6h00
6h00
5h15
5h20
5h20
5h20
7h00
7h00
5h30
5h40
5h40
5h40
8h00
8h00
5h45
6h00
6h00
6h00
9h00
9h00
6h00
6h20
6h15
6h15
12h00
12h00
6h15
6h40
6h30
6h30
13h00
13h00
6h30
7h00
6h45
6h45
14h00
14h00
6h45
7h15
7h00
7h00
15h00
15h00
7h00
7h30
7h15
7h15
16h00
16h00
7h15
7h45
7h35
7h35
17h00
17h00
7h30
8h00
8h00
8h00
 
 
7h45
8h15
8h20
8h20
 
 
8h00
8h30
8h40
8h40
 
 
8h15
8h45
9h00
9h00
 
 
8h30
9h00
9h20
9h20
 
 
8h45
9h15
9h40 
9h40 
 
 
9h00
9h30
10h00 
10h00 
 
 
9h15
9h45
10h30 
10h30 
 
 
9h30
10h00
 11h00
11h00 
 
 
9h45
10h20
 11h30
11h30 
 
 
10h00
10h40
 12h20
12h20 
 
 
10h20
11h00
 12h40
12h40 
 
 
10h40
11h20
 13h00
13h00 
 
 
11h00
11h40
 13h15
 13h15
 
 
11h30
12h00
13h35 
 13h35
 
 
12h00
12h20
14h00 
14h00 
 
 
12h20
12h40
 14h20
14h20 
 
 
12h40
13h00
 14h40
14h40 
 
 
13h00
13h15
15h00 
15h00 
 
 
13h15
13h30
15h20 
 15h20
 
 
13h30
13h45
 15h40
15h40 
 
 
13h45
14h00
 16h00
 16h00
 
 
14h00
14h15
16h20 
 16h20
 
 
14h15
14h30
 16h40
 16h40
 
 
14h30
14h45
 17h00
 17h00
 
 
14h45
15h00
17h30 
17h30 
 
 
15h00
15h15
 
 
 
 
15h15
15h30
 
 
 
 
15h30
15h45
 
 
 
 
15h45
16h00
 
 
 
 
16h00
16h20
 
 
 
 
16h20
16h40
 
 
 
 
16h40
17h00
 
 
 
 
17h00
17h20
 
 
 
 
17h30
17h40
 
 
 
 
18h00
18h00
 
 
 
 
18h30
19h00
 
 
 
 
19h00
 
 
 
Tuyến Thái Bình - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tuyến Thái Bình - Vân Đồn, Quảng Ninh
 
 
Thời gian xuất bến tại Thái Bình
Thời gian xuất bến tại Cẩm Phả
Thời gian xuất bến tại Thái Bình
Thời gian xuất bến tại Mông Dương
 
 
5h00
5h00
5h15
5h15
 
 
5h30
5h30
5h45
5h45
 
 
6h30
6h30
6h45
6h45
 
 
7h20
7h20
7h15
7h15
 
 
7h40
7h40
7h45
7h45
 
 
8h30
8h20
8h15
8h15
 
 
9h30
8h40
8h45
8h45
 
 
10h30
9h20
9h15
9h15
 
 
12h00
9h40
9h45
9h45
 
 
12h30
10h30
10h15
10h15
 
 
13h00
13h00
 10h45
10h45
 
 
13h30
13h30
 11h30
11h30
 
 
14h20
14h30
 12h30
12h30
 
 
14h40
15h00
 13h30
13h30
 
 
15h30
15h30
 14h15
14h15
 
 
16h00
16h00
14h45
14h45
 
 
16h20
 
15h15
 15h15
 
 
16h40
 
 15h45
15h45
 
 
17h00
 
 16h00
16h00