Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (26/03/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo Thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính(22/04/2019)

Thông báo Thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính

Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(12/04/2019)

Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(11/04/2019)

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình(11/03/2019)

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình