Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (12/04/2019)

Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(11/04/2019)

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình(11/03/2019)

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình