CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(18/06/2018)

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin nội dung Kết luận Thanh tra số 02/KL-STC ngày 08/6/2018 của Sở Tài chính Thái Bình(09/06/2018)

Công bố thông tin nội dung Kết luận Thanh tra số 02/KL-STC ngày 08/6/2018 của Sở Tài chính Thái Bình về việc thanh tra Tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023(05/05/2018)

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

CBTT vv bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2023(03/05/2018)

Công bố thông tin vv bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023