Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền (09/08/2017)

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền