Báo cáo nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ (07/04/2021)

Báo cáo nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà(17/03/2021)

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà(22/07/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với ông Lưu Huy Hà, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan vào chức danh Tổng giám đốc thay thế ông Lưu Huy Hà, miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Mai Thị Phương Nhung, ông Nguyễn Hữu Hoan là người thứ hai đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2020(22/06/2020)

Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 18-5-2020(18/05/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 18-5-2020

Công văn chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp(03/04/2020)

Công văn chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(02/04/2020)

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(26/03/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020