Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG) (14/08/2017)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017(20/07/2017)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

BCTC Quý IV năm 2016(18/01/2017)

Xin mời download tại đây 

BCTC Quý II năm 2016(20/07/2016)

Xin mời download tại đây

BCTC Quý 3 năm 2015(14/10/2015)

Xin mời download tại đây