Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020(20/10/2020)

Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 -2020(20/10/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2020

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.(21/07/2020)

Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.