Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 (19/10/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022(19/10/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2022(20/04/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021(20/10/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021(20/10/2021)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021