Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.(21/07/2020)

Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán(30/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán