Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán(30/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính quý I năm 2018(18/04/2018)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán(27/03/2018)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017(19/01/2018)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận