Báo cáo tài chính quý I năm 2018(18/04/2018)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán(27/03/2018)

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017(19/01/2018)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017(19/10/2017)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)(14/08/2017)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017(20/07/2017)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017