Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất. (21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán(30/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính quý I năm 2018(18/04/2018)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế