Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021 (22/07/2021)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021(22/07/2021)

Báo cáo Tài Chính Hợp nhất quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý I năm 2021(20/04/2021)

Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý I năm 2021

Báo cáo tài chính Riêng - Quý I năm 2021(20/04/2021)

Báo cáo tài chính Riêng - Quý I năm 2021

Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020(20/10/2020)

Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 -2020(20/10/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2020

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.