Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán. (06/03/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.(06/03/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.