Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021(19/01/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty CP Hoàng Hà(29/05/2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty CP Hoàng Hà

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019(28/03/2020)

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.(28/03/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.