Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 (29/06/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết hội đồng quản trị(12/06/2020)

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 18-5-2020(18/05/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 18-5-2020

Nghị quyết hội đồng quản trị(19/03/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(27/04/2019)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2019 vv thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(11/04/2019)

Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2019 vv thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT vv thoái vốn tại CTCP BXK Trung tâm Cẩm Phả(22/03/2019)

Nghị quyết HĐQT vv thoái vốn tại CTCP BXK Trung tâm Cẩm Phả

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/3/2019 về lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(15/03/2019)

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/3/2019 về lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT ngày 17/6/2018(18/06/2018)

Nghị quyết HĐQT ngày 17/6/2018 vv Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và năm 2017