Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17.04.2018  (17/04/2018)

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17.04.2018 về việc thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/03/2018 về việc lưa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(30/03/2018)

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/03/2018 về việc lưa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2016(18/12/2016)

Xin mời download tại đây 

NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016(12/11/2016)

NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của công ty   Xin mời download tại đây