Nghị quyết HĐQT (30/12/2017)

-

NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2016(18/12/2016)

Xin mời download tại đây 

NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016(12/11/2016)

NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2016 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 của công ty   Xin mời download tại đây