Nghị quyết HĐQT ngày 23.5.2018 (24/05/2018)

Nghị quyết HĐQT ngày 23.5.2018 vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 & Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023(05/05/2018)

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

CBTT vv bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2023(03/05/2018)

Công bố thông tin vv bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết HĐQT ngày 03/5/2018(03/05/2018)

Nghị quyết HĐQT ngày 03/5/2018 vv bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018(29/04/2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018(18/04/2018)

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế

Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023(18/04/2018)

Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018(18/04/2018)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17.04.2018 (17/04/2018)

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17.04.2018 về việc thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017(16/04/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017