Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 (20/10/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021(20/10/2021)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý 3 năm 2021

Thông tin giao dịch cổ đông có liên quan.(06/09/2021)

Thông tin giao dịch cổ đông có liên quan.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu nằm 2021(30/07/2021)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu nằm 2021

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021(22/07/2021)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021(22/07/2021)

Báo cáo Tài Chính Hợp nhất quý II năm 2021

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan người nội bộ(16/06/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(02/06/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ