Báo cáo nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ (07/04/2021)

Báo cáo nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ

Nghị quyết hội đồng quản trị(01/04/2021)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(01/04/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 riêng lẻ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.(24/03/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà(17/03/2021)

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09-02-2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2020.(09/02/2021)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà - 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 28-01-2021(04/02/2021)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 28-01-2021