Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (20/03/2018)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ(23/02/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Báo cáo quản trị năm 2017(30/01/2018)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(19/01/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017(19/01/2018)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017(19/10/2017)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

NQ Hội đồng Quản trị ngày 21.08.2017(22/08/2017)

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)(14/08/2017)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền(09/08/2017)

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền