Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (19/10/2017)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

NQ Hội đồng Quản trị ngày 21.08.2017(22/08/2017)

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)(14/08/2017)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét (HHG)

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền(09/08/2017)

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017(27/07/2017)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017(20/07/2017)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017