Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà (11/11/2022)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về việc thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022(19/10/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022(19/10/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị(13/10/2022)

Nghị quyết hội đồng quản trị

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(09/08/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG(09/08/2022)

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Hoàng Hà 6 tháng đầu năm 2022 (01/08/2022)

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Hoàng Hà 6 tháng đầu năm 2022