Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (28/03/2020)

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.(28/03/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(26/03/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết hội đồng quản trị(19/03/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019(20/01/2020)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019(20/01/2020)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019