Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020 (20/10/2020)

Báo cáo Riêng lẻ quý 3 -2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 -2020(20/10/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2020

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.(13/08/2020)

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

CBTT về việc thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 15(31/07/2020)

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020(30/07/2020)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 6 tháng đầu năm 2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà(22/07/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với ông Lưu Huy Hà, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoan vào chức danh Tổng giám đốc thay thế ông Lưu Huy Hà, miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Mai Thị Phương Nhung, ông Nguyễn Hữu Hoan là người thứ hai đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.(21/07/2020)

Báo cáo Tài chính quý II năm 2020 Riêng Lẻ.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020(29/06/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020