Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (27/04/2019)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính(22/04/2019)

Thông báo Thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính

Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(12/04/2019)

Thông báo, Giấy mời, Thư xác nhận và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2019 vv thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(11/04/2019)

Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2019 vv thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(11/04/2019)

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán(30/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Nghị quyết HĐQT vv thoái vốn tại CTCP BXK Trung tâm Cẩm Phả(22/03/2019)

Nghị quyết HĐQT vv thoái vốn tại CTCP BXK Trung tâm Cẩm Phả