Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán. (22/08/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(09/08/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG(09/08/2022)

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Hoàng Hà 6 tháng đầu năm 2022 (01/08/2022)

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Hoàng Hà 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Hoàng Hà(22/07/2022)

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư(01/07/2022)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư