CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(18/06/2018)

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nghị quyết HĐQT ngày 17/6/2018(18/06/2018)

Nghị quyết HĐQT ngày 17/6/2018 vv Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và năm 2017

Công bố thông tin nội dung Kết luận Thanh tra số 02/KL-STC ngày 08/6/2018 của Sở Tài chính Thái Bình(09/06/2018)

Công bố thông tin nội dung Kết luận Thanh tra số 02/KL-STC ngày 08/6/2018 của Sở Tài chính Thái Bình về việc thanh tra Tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Nghị quyết HĐQT ngày 23.5.2018(24/05/2018)

Nghị quyết HĐQT ngày 23.5.2018 vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 & Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023(05/05/2018)

Công bố thông tin vv Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023