Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/3/2019 về lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/3/2019 về lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình(11/03/2019)

Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Bến xe khách phía Tây Thái Bình