HHG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/04/2019

Sáng ngày 27/04/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG) đã được tổ chức tại hội trường tầng 4 tòa nhà Hoàng Hà với 64 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 18.756.123 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 53,75 % tổng số cổ phần.

HHG to chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019

 

Tại Đại hội, Công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Báo cáo về thu nhập năm 2019 của HĐQT và BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Báo cáo về việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên đã thảo luận và thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành cao đạt từ 99,85% đến 100%, tất cả các nội dung, tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Tổng công ty trở thành một trong những đơn vị vận tải hàng đầu phía Bắc.
* Một số hình ảnh ĐHCĐ