Công điện khẩn số 17 CĐ-UBND Tỉnh Thái Bình về việc khẩn trương rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đi, đến địa phương có dịch Covid-19

29/07/2020