Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

28/03/2020
Xin mời download tại đây