Báo cáo tài chính Riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020.

13/08/2020
Xin mời download tại đây: