Triển khai phần mềm kê khai thông tin, cấp Giấy nhận diện gắn mã QRcode cho phương tiện theo phương thức tự động.

08/09/2021
Triển khai phần mềm kê khai thông tin, cấp Giấy nhận diện gắn mã QRcode cho phương tiện theo phương thức tự động.

 27_8_2021Trien_khai_phan_mem_ke_khai_thong_tin_giay_nhan_dien_47f0c.pdf  3108_HDSD-QRCODE_VAN_TAI_TU_DONG_fn_2c1c1.pdf
.


Triển khai phần mềm kê khai thông tin, cấp Giấy nhận diện gắn mã QRcode cho phương tiện theo phương thức tự động. Xem theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=WdVcI1VUsRA