Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét (16/08/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022(19/10/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022(19/10/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.(22/08/2022)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022(19/07/2022)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2022