Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (20/01/2024)

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023(20/01/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023(17/01/2024)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà 10.11.2023(10/11/2023)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc đàm phán giá chuyển nhượng dự án văn phòng Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh)(11/09/2023)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(08/08/2023)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ