Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (08/04/2024)

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023(30/03/2024)

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (15/03/2024)

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2024(15/03/2024)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2023(12/03/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2023

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét năm 2023(12/03/2024)

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023(20/01/2024)

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023(20/01/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023(17/01/2024)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2023

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà 10.11.2023(10/11/2023)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc đàm phán giá chuyển nhượng dự án văn phòng Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà