Dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

09/08/2021