Sáng 09/09/2021 Công ty Hoàng Hà tổ chức tiêm phòng Covid 19 đợt 3 cho 40 cán bộ công nhân viên.

09/09/2021
Tính đến ngày 09/09/2021 đã có 140 CB-CNV của công ty đã được tiêm phòng covid19, trong đó 80 người đã tiêm đủ 2 mũi, 60 người đã tiêm 1 mũi, và công ty vẫn cố gắng để toàn bộ CB-CNV trong toàn công ty được tiêm phòng Covid19 đầy đủ. 

 Một số hình ảnh tiêm phòng covid 19 đợt 3 Công ty CP Hoàng Hà.

Ngồi chờ tiêm phòng covid 19.

Ngồi chờ tiêm phòng covid 19.

Đang tiêm phòng covid 19....

Đang tiêm phòng covid19...