Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà

07/08/2020

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại Doanh nghiệp, Công an PCCC tỉnh Thái Bình đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Hoàng Hà huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cho toàn thể CBNV Công ty. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.
- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 


- Biện pháp phòng cháy.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.- Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.